امیرسالاری

سمفونی نور و آیینه

این اثر، نخستین ویدیو مپینگ جهان است که بر روی آینه‌های بزرگ و آینه‌کاری با شکست‌های فراوان به مناسبت برداشتن دیوار برلین اجرا شده است. محتوای این اثر، برداشت آزادی از کتاب منطق الطیر اثر ازعطار نیشابوری بود که روایت داستان اسطوره‌ای سیمرغ را بازگو می‌کند. داستان پرندگانی که برای نجات، تکامل و… به دنبال پادشاه پرندگان سفری را آغاز می‌کنند و در نهایت می‌بینند که سی مرغ اتحاد خود آنان است. این داستان با توجه به سی‌امین سالگرد برداشتن دیوار برلین و صلح بین دو آلمان که حاصل استمرار حرکت و اتحاد مردم در مقابل ابرقدرت‌های شرق و غرب بوده جالب است. و ضمناً در طول تاریخ بیشتر فرهنگ‌ها پرندگان را نماد و نشانه‌ای از عشق، صلح، روح انسان می‌دانستند.

این اثر هنری بینارشته‌ای و با شکوه توانست فرم جدیدی به این مفهوم ارزشمند بدهد تا با استفاده از اشکال هندسی و دیوارها و آینه‌ها و همچنین تاکید بر آن‌ها با نگاشت خطوط نوری و با زبانی جهانی مفهوم را به مخاطب منتقل کند.

این پـروژه تـوسـط  مـوسـسه فـرهنگی دي سـان  تهیه و اجـرا شـد که بـرتـرین تـولید کننده  مـحتوا واجـراي نـورپـردازي سـه بـعدي ( ویدئـومپینگ ) در ایران اسـت. تـداوم ، داسـتانـگویی ، سـاخـت مـحتواي هـنرمـندانـه  شـناخـت علمی و فـناوري  و هـنري از این هـنر جـدید و اجـراي مـهندسی دقیق وحـرفـه اي از ویژگی هـاي  مـنحصر بـه فـرد این مجـموعـه اسـت . امیررضـا سـالاري  در مجـموعـه دي سـان  نخسـتین تـولید کننده علمی و دانـشگاهی هـنربینارشـته اي ویدئـومپینگ  در ایران  بـا سـابـقه بیش از 10 سال است  و داراي دیپلم افتخار یونسکو و  تقدیر سازمان ملل متحد و ایران مال  و … میباشد.

این اثر، نخستین ویدیو مپینگ جهان است که بر روی آینه‌های بزرگ و آینه‌کاری با شکست‌های فراوان به مناسبت برداشتن دیوار برلین اجرا شده است. محتوای این اثر، برداشت آزادی از کتاب منطق الطیر اثر ازعطار نیشابوری بود که روایت داستان اسطوره‌ای سیمرغ را بازگو می‌کند. داستان پرندگانی که برای نجات، تکامل و… به دنبال پادشاه پرندگان سفری را آغاز می‌کنند و در نهایت می‌بینند که سی مرغ اتحاد خود آنان است. این داستان با توجه به سی‌امین سالگرد برداشتن دیوار برلین و صلح بین دو آلمان که حاصل استمرار حرکت و اتحاد مردم در مقابل ابرقدرت‌های شرق و غرب بوده جالب است. و ضمناً در طول تاریخ بیشتر فرهنگ‌ها پرندگان را نماد و نشانه‌ای از عشق، صلح، روح انسان می‌دانستند.

این اثر هنری بینارشته‌ای و با شکوه توانست فرم جدیدی به این مفهوم ارزشمند بدهد تا با استفاده از اشکال هندسی و دیوارها و آینه‌ها و همچنین تاکید بر آن‌ها با نگاشت خطوط نوری و با زبانی جهانی مفهوم را به مخاطب منتقل کند.

این پـروژه تـوسـط  مـوسـسه فـرهنگی دي سـان  تهیه و اجـرا شـد که بـرتـرین تـولید کننده  مـحتوا واجـراي نـورپـردازي سـه بـعدي ( ویدئـومپینگ ) در ایران اسـت. تـداوم ، داسـتانـگویی ، سـاخـت مـحتواي هـنرمـندانـه  شـناخـت علمی و فـناوري  و هـنري از این هـنر جـدید و اجـراي مـهندسی دقیق وحـرفـه اي از ویژگی هـاي  مـنحصر بـه فـرد این مجـموعـه اسـت . امیررضـا سـالاري  در مجـموعـه دي سـان  نخسـتین تـولید کننده علمی و دانـشگاهی هـنربینارشـته اي ویدئـومپینگ  در ایران  بـا سـابـقه بیش از 10 سال است  و داراي دیپلم افتخار یونسکو و  تقدیر سازمان ملل متحد و ایران مال  و … میباشد.